switch to english

CartuBank

CartuBank


სარეიტინგო კომპანიის დასახელება

S&P Global Rating

რეიტინგის მინიჭების თარიღი

3 აგვისტო, 2017 წელი

პროგნოზი

სტაბილური განვითარება

გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი

B

მოკლევადიანი საკრედიტო რეიტინგი

B

ქვეყნის „ზედა ზღვარი"

BB-

სარეიტინგო კომპანიის დასახელება

Fitch

რეიტინგის მინიჭების თარიღი

22 დეკემბერი, 2016 წელი

პროგნოზი

სტაბილური განვითარება

გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი

B +

მოკლევადიანი საკრედიტო რეიტინგი

B

მხარდაჭერის რეიტინგი

5

ქვეყნის „ზედა ზღვარი"

BB-