switch to english

CartuBank

CartuBank


სარეიტინგო კომპანიის დასახელება

S&P Global Ratings

რეიტინგის მინიჭების თარიღი

23 სექტემბერი, 2022 წელი

პერსპექტივა

სტაბილური

გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი

B

მოკლევადიანი საკრედიტო რეიტინგი

B

ქვეყნის „ზედა ზღვარი"

BB